Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą pod nazwą
ESTETIC DENTAL Lidia Łuszczyńska –Krawiec

I. Postanowienia

ESTETIC DENTAL jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie
-ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020.295) i przepisów wykonawczych;
-ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2019.1127);
-ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2019.537)
-rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069)

Ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w formie niniejszego Regulaminu.

II. Firma podmiotu leczniczego

Podmiot leczniczy działa pod firmą: ESTETIC DENTAL Lidia Łuszczyńska –Krawiec
Podmiot leczniczy używa nazwy skróconej: ESTETIC DENTAL
Adres: ul. Klonowa 95 lok. 2, 25-553 Kielce

III. Cele i zadania podmiotu leczniczego

Celem ESTETIC DENTAL jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań stomatologicznych służących przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznychwynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
Do zadań Gabinetu Stomatologicznego ESTETIC DENTAL w szczególności należą udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kompetencji lekarza stomatologa oraz higienistki stomatologicznej

IV. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

Siedzibą i miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest miasto Kielce, ul. Klonowa 95 lok. 2

V. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

1.Świadczenia zdrowotne udzielane sąwyłącznie przez lekarza i higienistkę stomatologiczną, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
2.Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:
-osobistego lub
-za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń, telefonicznego pod numerem telefonu 606927522
3.Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji. W Rejestracji pacjent zobowiązanyjest okazać dowód tożsamości.
4.W rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną.
5.Po zarejestrowaniu, pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim, na pierwsza wizytę pacjent zgłasza się 15 minut wcześniej, w celu założenia dokumentacji medycznej.
6.W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.

VI. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

Do zadań ESTETIC DENTAL należy:
1.realizacja zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie
2.zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu
3.przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta
4.badanie i porada lekarska
5.działania diagnostyczne
6.profilaktyka stomatologiczna
7.leczenie z zakresu stomatologii
8.prowadzenie dokumentacji medycznej

Podmiot leczniczy powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.

VII. Postępowanie z dokumentacją medyczną

1.Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie.
2.Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
3.Dokumentację, o której mowa w ust. 1 udostępnia się w szczególności na wniosek:
-pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
-podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
-organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
-ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
-organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
-zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
4.Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
-do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
-poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
-poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

VIII. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

ESTETIC DENTAL nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zatem wszelkie świadczenia są odpłatne. O kosztach leczenia pacjent jest informowany podczas wizyty mającej na celu omówienie planu leczenia.

1.W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w ESTETIC DENTAL pacjent ma prawo do:
-poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
-świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
-rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
-wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.
2.Do obowiązków pacjenta należy:
-przestrzeganie regulaminu ESTETIC DENTAL,
-przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie ESTETIC DENTAL,
-przestrzeganie higieny osobistej,
-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż,
-przestrzeganie zaleceń lekarza,
-pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
3.Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
4.Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom zawodowym i sanitarnym.
5.Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
6.Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

X. Zasady przyjmowania pacjentów ortodontycznych w ESTETIC DENTAL

1.Wizyty są planowane tak, aby nie występowały opóźnienia w przyjmowaniu pacjentów.
2.Pacjenci, którzy znajdują się w wyjątkowych okolicznościach m.in. pacjentki w zaawansowanej ciąży, pacjenci sprawujący opiekę nad małym dzieckiem, pacjenci dojeżdżający z daleka środkami komunikacji pozamiejskiej, pacjenci w innej trudnej sytuacji w przypadku opóźnień w gabinecie będą przyjmowani w kolejności ustalonej przez personel gabinetu (możliwie najszybciej). Pacjent obowiązany jest zgłosić taką potrzebę w recepcji gabinetu.
3.Rutynowe wizyty kontrolne aparatów ortodontycznych powinny odbywać się w regularnych okresach (aparaty stałe: co 4-6 tygodni, aparaty zdejmowane: co 8 tygodni).
4.Zalecane jest, aby po zakończeniu wizyty kontrolnej od razu umówić kolejny termin kontroli aparatu (lub najpóźniej w ciągu tygodnia). Umawianie wizyty w późniejszym terminie nie gwarantuje terminu wizyty w spodziewanym przez pacjenta/wyznaczonym przez lekarza terminie.
5.Pacjenci zobowiązani są zgłaszać się do gabinetu 15 minut przed wyznaczoną godziną wizyty, aby możliwe było wykonanie higieny jamy ustnej.
6.Za zabiegi przedłużające wizytę i generujące opóźnienia gabinet nie ponosi odpowiedzialności. Zabiegami przedłużającymi wizytę i generującymi opóźnienia, które nie wynikają z winy gabinetu są:
-naprawa awarii, o których nie poinformowano gabinetu przed wizytą,
-oczyszczanie zębów przez higienistkę u pacjentów zgłaszających się z nieumytymi zębami,
-spóźnienia pacjentów.

Spóźnienie pacjenta
7.Pacjent powinien poinformować recepcję gabinetu o przewidywanym spóźnieniu i planowanej godzinie przybycia.
8.Pacjent spóźniony będzie przyjęty w kolejności ustalonej w recepcji.
9.Spóźnienie ponad 15 minutowe może skutkować odmową realizacji wizyty.

Odwołanie wizyty
10.W przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na umówiony termin wizyty, powinien wizytę odwołać i umówić się na inny termin.
11.Pacjent może odwołać wizytę do 24 godzin przed planowanym terminem wizyty. Odwołanie wizyty należy zgłosić telefonicznie pod nr tel.606927522 przez wysłanie SMS na nr tel.606927522 lub przez wysłanie email na adres
12.Wizyta odwołana przez pacjenta później niż 24 godziny przed planowanym terminem wizyty jest płatna 100 zł. Opłata jest wliczana do kosztów następnej wizyty.

Zadatek
13.Pacjent, który ma zaplanowaną wizytę może być zobowiązany do uiszczenia zadatku w wysokości 100 zł w przypadku rezerwacji wizyt konsultacyjnych, profilaktycznych i leczniczych. Zadatek ma na celu zabezpieczenie pokrycia kosztów gotowości gabinetu do pracy.
14.Zadatek na leczenie, o którym mowa w pkt 13 jest pobierany zawsze, w przypadku:
-wcześniejszego nie zgłoszenia się pacjenta na umówioną wizytę, bez jej wcześniejszego odwołania
15.W przypadku prac zlecanych laboratorium technicznemu pacjent jest zobowiązany uiścić zadatek w wysokość 50% wartości aparatu.

Zgłoszenie awarii aparatu ortodontycznego
16.Termin wizyty awaryjnej jest wyznaczany w sytuacji odklejenia się elementu aparatu stałego, kiedy termin rutynowej wizyty kontrolnej przypada w okresie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych do planowanej wizyty kontrolnej lub gdy awaria aparatu powoduje ból.
17.Wizyty awaryjne odbywają się poza stałymi godzinami przyjmowania pacjentów, i tylko we wtorki, czwartki i piątki.
18.Pacjenci, którzy mają zaplanowaną wizytę kontrolną aparatu ortodontycznego, a awaria aparatu wystąpiła w terminie krótszym niż 7 dni do planowanej wizyty kontrolnej, zobowiązani są o tym fakcie poinformować recepcję gabinetu aby możliwe było zaplanowanie czasu pracy.
19.Koszt wizyt awaryjnych jest uzależniony od rodzaju uszkodzonych elementów.
20.Pacjenci zgłaszający się na naprawę uszkodzonego aparatu, bez uprzedniego zgłoszenia recepcji, nie będą przyjmowani.
21.Pacjenci u których doszło do uszkodzenia aparatu ruchomego lub aparat przestał pasować powinni zgłosić się na wizytę w poniedziałek, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że będzie konieczne wykonanie wycisku i zaangażowania pracowni technicznej w naprawę aparatu (wyciski W ESTETIC DENTAL wykonywane są tylko w poniedziałki).

Badanie stanu zębów
22.W ramach ortodontycznych wizyt kontrolnych, co 6 miesięcy, wykonuje się u pacjenta badanie stanu zębów pod kątem chorób tkanek twardych zębów (próchnica, demineralizacje szkliwa).
23.Pacjenci, u których stwierdzono chorobę przyzębia przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego powinni podczas całego okresu aktywnego leczenia ortodontycznego przebywać pod opieką swojego lekarza periodontologa. Decyzje o okresowym zaprzestaniu aktywacji aparatu ortodontycznego do czasu wyleczenia aktywnego procesu zapalnego podejmuje lekarz periodontolog.

Higienizacja jamy ustnej i aparatu ortodontycznego
24.ESTETIC DENTAL prowadzi wizyty higienizacyjne i opiekę higienistek na wizytach kontrolnych według autorskiego programu profilaktyki stomatologicznej. Celem programu jest przejście leczenia ortodontycznego przez pacjentów bez uszkodzeń szkliwa zębów.
25.Pacjenci będący w trakcie leczenia aparatem stałym, zobowiązani są zgłaszać się co 3 miesiące na wizyty higienizacyjne do gabinetu ESTETIC DENTAL. W przypadku odbywania wizyt higienizacyjnych poza gabinetem ESTETIC DENTAL, gabinet nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia aparatu oraz szkliwa zębów oraz za uszkodzenia i nieprawidłowe działanie aparatu ortodontycznego.
26.Pacjenci są zobowiązani są dbać o higienę jamy ustnej. W razie stwierdzenia obecności płytki nazębnej higienistka wykonuje indywidualny instruktaż higieny jamy ustnej oraz oczyszczenie zębów. Czyszczenie zębów i aparatu z płytki nazębnej jest płatne zgodnie z kosztorysem leczenia ortodontycznego.
27.Na wizyty kontrolne aparatów ortodontycznych pacjenci zobowiązani są zabrać przybory higieniczne stosowane codziennie w ramach higieny domowej. Są one niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego, indywidualnego instruktażu higieny jamy ustnej u pacjenta. Instruktaż jest przeprowadzany przez higienistkę po stwierdzeniu niedostatecznego poziomu higieny jamy ustnej lub aparatu ortodontycznego.

XI. Postanowienia końcowe
1.W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu gabinet stomatologiczny ESTETIC DENTAL spełnia bardzo restrykcyjne normy dotyczące sterylizacji narzędzi wykorzystywanych do zabiegów oraz dezynfekcji gabinetów zabiegowych i nie jest możliwe przyjęcie większej niż zaplanowana na dany dzień ilość pacjentów.
2.Prosimy pacjentów o przestrzeganie zaleceń i zasad pracy gabinetu dla komfortu własnego i innych pacjentów.
3.Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje przez udostępnienie go na stronie internetowej pod adresem: www.esteticdental.com.pl
4.Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w ESTETIC DENTAL.
5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku. Postanowienia Regulaminu dotyczą również pacjentów w trakcie leczenia.